Ovonramwen, . O. B. . “Synthesis of 1-(2,4-Dinitrophenyl)-3,5-Diphenyl-1H-Pyrazol-4-Ol via Trans-1,3-Diphenyl-2,3-Epoxy-1-Propanone”. Tanzania Journal of Science, vol. 47, no. 3, Aug. 2021, pp. 1243-51, doi:10.4314/tjs.v47i3.32.