Ovonramwen, . O. B. . (2021) “Synthesis of 1-(2,4-Dinitrophenyl)-3,5-diphenyl-1H-pyrazol-4-ol via trans-1,3-Diphenyl-2,3-epoxy-1-propanone”, Tanzania Journal of Science, 47(3), pp. 1243–1251. doi: 10.4314/tjs.v47i3.32.