Ovonramwen, Oluwaseyi B. 2021. “Synthesis of 1-(2,4-Dinitrophenyl)-3,5-Diphenyl-1H-Pyrazol-4-Ol via Trans-1,3-Diphenyl-2,3-Epoxy-1-Propanone”. Tanzania Journal of Science 47 (3):1243-51. https://doi.org/10.4314/tjs.v47i3.32.