Ovonramwen, . O. B. . (2021). Synthesis of 1-(2,4-Dinitrophenyl)-3,5-diphenyl-1H-pyrazol-4-ol via trans-1,3-Diphenyl-2,3-epoxy-1-propanone. Tanzania Journal of Science, 47(3), 1243–1251. https://doi.org/10.4314/tjs.v47i3.32