(1)
Ovonramwen, . O. B. . Synthesis of 1-(2,4-Dinitrophenyl)-3,5-Diphenyl-1H-Pyrazol-4-Ol via Trans-1,3-Diphenyl-2,3-Epoxy-1-Propanone. Tanz. J. Sci. 2021, 47, 1243-1251.